Ý nghĩa của từ hợm hĩnh là gì:
hợm hĩnh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ hợm hĩnh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hợm hĩnh mình

1

23 Thumbs up   7 Thumbs down

hợm hĩnh


Không Tự Điển nào giải thích rõ ràng " Hợm Hĩnh"- xin chia sẻ là loại người LỐ BỊCH nghèo mà học đòi ra vẻ Sang và Chảnh- giống như Dốt mà hay nói chữ- hay Trưởng Giả học làm Sang- Cụ Lý lên Tỉnh
Lê Tèo - 00:00:00 UTC 10 tháng 5, 2021

2

14 Thumbs up   19 Thumbs down

hợm hĩnh


hợm (nói khái quát) nói với giọng hợm hĩnh Đồng nghĩa: hợm mình
Nguồn: tratu.soha.vn

3

8 Thumbs up   20 Thumbs down

hợm hĩnh


Nh. Hợm.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

5 Thumbs up   20 Thumbs down

hợm hĩnh


Nh. Hợm.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "hợm hĩnh". Những từ phát âm/đánh vần giống như "hợm hĩnh": . hóm hỉnh hợm hĩnh
Nguồn: vdict.com

<< học phí hợp thức >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa