Ý nghĩa của từ hỏi thăm là gì:
hỏi thăm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ hỏi thăm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hỏi thăm mình

1

1   0

hỏi thăm


Hỏi để biết tin về sức khỏe. | : ''Gửi lời '''hỏi thăm''' bạn.'' | Hỏi để biết rõ. | : '''''Hỏi thăm''' đường đi.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

hỏi thăm


đg. 1. Hỏi để biết tin về sức khỏe: Gửi lời hỏi thăm bạn. 2. Hỏi để biết rõ: Hỏi thăm đường đi.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "hỏi thăm". Nhữ [..]
Nguồn: vdict.com

3

1   0

hỏi thăm


đg. 1. Hỏi để biết tin về sức khỏe: Gửi lời hỏi thăm bạn. 2. Hỏi để biết rõ: Hỏi thăm đường đi.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

1   0

hỏi thăm


hỏi để biết tình hình, tin tức hoặc để được chỉ dẫn điều cần biết hỏi thăm sức khoẻ khách lạ hỏi thăm đường hỏi thăm tin nhà [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

1   0

hỏi thăm


sammanteti (saṃ + mant + e), paripucchati (pari + pucch + a), anupicchati (anu + pucch + a), mantana (trung), mantanā (nữ)
Nguồn: phathoc.net

Thêm ý nghĩa của hỏi thăm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hỏi lục vấn hỏi vặn >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa