Ý nghĩa của từ hỏi lục vấn là gì:
hỏi lục vấn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ hỏi lục vấn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hỏi lục vấn mình

1

1   1

hỏi lục vấn


Hỏi lan man nhiều điều một lúc.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   1

hỏi lục vấn


đg. Hỏi lan man nhiều điều một lúc.
Nguồn: vdict.com

3

1   1

hỏi lục vấn


đg. Hỏi lan man nhiều điều một lúc.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của hỏi lục vấn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< học viện hỏi thăm >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa