Ý nghĩa của từ glasses là gì:
glasses nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ glasses. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa glasses mình

1

3   2

glasses


                         gương hay kính deo mắt
Nguồn: hoi.noi.vn

2

0   0

glasses


Trong tiếng Anh, từ "glasses" là danh từ số nhiều của từ "glass", có nghĩa là kính, cái cốc, cái ly (được làm bằng thuỷ tinh)
Ví dụ: My mother bought glasses to make the door. (Mẹ tôi đã mua những tấm kính để làm cửa)
la gi sister - Ngày 10 tháng 9 năm 2019

3

1   2

glasses


kính
Nguồn: speakenglish.co.uk


Thêm ý nghĩa của glasses
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< palmerite palnoconformity >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa