Ý nghĩa của từ giới hạn là gì:
giới hạn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ giới hạn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa giới hạn mình

1

9   6

giới hạn


dt (H. giới: phân cách; hạn: mức độ) 1. Mức độ nhất định không thể vượt qua: Năng lực của mỗi người đều có giới hạn (HCM) 2. Đường ngăn cách hai khu [..]
Nguồn: vdict.com

2

6   6

giới hạn


Mức độ nhất định không thể vượt qua. | : ''Năng lực của mỗi người đều có '''giới hạn''' (Hồ Chí Minh)'' | Đường ngăn cách hai khu vực. | : ''Chỗ '''gi [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

5   5

giới hạn


:Đây là bài viết nói chung về khái niệm giới hạn trong Toán học. Với các ứng dụng cụ thể, hãy xem các trang giới hạn dãy số và giới hạn hàm số. Trong To [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

5   7

giới hạn


phạm vi, mức độ nhất định, không thể hoặc không được phép vượt qua sức lực con người là có giới hạn vượt quá giới hạn g [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

6   9

giới hạn


dt (H. giới: phân cách; hạn: mức độ) 1. Mức độ nhất định không thể vượt qua: Năng lực của mỗi người đều có giới hạn (HCM) 2. Đường ngăn cách hai khu vực: Chỗ giới hạn hai tỉnh. đgt Hạn chế trong một phạm vi nhất định: Phục vụ kịp thời không có nghĩa là văn ngh [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

4   7

giới hạn


Giới hạn có thể là: Trong toán học: giới hạn (toán học) Giới hạn Chandrasekhar Giới hạn hàm số Cách sử dụng khác: Giới hạn nghe
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của giới hạn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thống trị >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa