Ý nghĩa của từ giày guốc là gì:
giày guốc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ giày guốc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa giày guốc mình

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

giày guốc


Giày mũi ngắn bằng da sống, đế bằng gỗ hay tre.
Nguồn: vdict.com

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

giày guốc


Giày mũi ngắn bằng da sống, đế bằng gỗ hay tre.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

giày guốc


Giày mũi ngắn bằng da sống, đế bằng gỗ hay tre.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

<< gieo vần tống chung >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa