Ý nghĩa của từ get through là gì:
get through nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ get through Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa get through mình

1

0   0

get through


Cụm động từ: với get là động từ.
- Để thành công khi nói chuyện với ai đó qua điện thoại
- Để giao tiếp với ai đó, đặc biệt. bằng điện thoại
- Để nói đến việc lướt nhanh qua phần nội dung và chuyển nhanh sang phần khác
la gi - Ngày 01 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của get through
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< catch up with put away >>