Ý nghĩa của từ general là gì:
general nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ general. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa general mình

1

6   3

general


material designation Định danh tài liệu tổng quát Từ này dùng để chỉ một nhóm tài liệu bao quát trong đó một tác phẩm thống thuộc (thí dụ, "đĩa hay b [..]
Nguồn: leaf-vn.org

2

4   3

general


| general general (jĕnʹər-əl) adjective Abbr. gen., genl. 1. Concerned with, applicable to, or affecting the whole or every member of a class or category: "subduing all her [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

3   3

general


Chung, chung chung. | : ''a matter of '''general''' interest'' — một vấn đề có quan hệ đến lợi ích chung; một vấn đề được mọi người quan tâm | : ''to work for '''g [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

4   4

general


['dʒenərəl]|tính từ|danh từ|Tất cảtính từ tác động đến tất cả hoặc hầu hết mọi người, mọi nơi, mọi vật; chung; phổ biếna matter of general interest /con [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

5

1   4

general


Toàn thể.Ảnh hưởng đến nhiều vùng hoặc toàn bộ cơ thể; không phải khu trú.
Nguồn: tudienykhoa.net

Thêm ý nghĩa của general
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gear generality >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa