Ý nghĩa của từ gặp dịp là gì:
gặp dịp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ gặp dịp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gặp dịp mình

1

0   0

gặp dịp


Được lúc thuận lợi.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

gặp dịp


Được lúc thuận lợi.
Nguồn: vdict.com

3

0   0

gặp dịp


Được lúc thuận lợi.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của gặp dịp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tất niên tất bật >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa