Ý nghĩa của từ gác thượng là gì:
gác thượng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ gác thượng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gác thượng mình

1

16 Thumbs up   13 Thumbs down

gác thượng


Gác cao nhất của một ngôi nhà có nhiều tầng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gác thượng


Gác cao nhất của một ngôi nhà có nhiều tầng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gác thượng


Gác cao nhất của một ngôi nhà có nhiều tầng.
Nguồn: vdict.com

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gác thượng


tầng gác cao nhất của một ngôi nhà nhiều tầng gian thờ ở trên gác thượng (Khẩu ngữ) như sân thượng lên gác thượng hóng mát [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

<< tịnh đế gái hóa >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa