Ý nghĩa của từ gác sân là gì:
gác sân nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ gác sân. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gác sân mình

1

0   0

gác sân


Sân phẳng thay cho mái nhà, để hóng mát hay phơi quần áo.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

gác sân


Sân phẳng thay cho mái nhà, để hóng mát hay phơi quần áo.
Nguồn: vdict.com

3

12   15

gác sân


Sân phẳng thay cho mái nhà, để hóng mát hay phơi quần áo.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của gác sân
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gác mỏ tịnh đế >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa