Ý nghĩa của từ gác mỏ là gì:
gác mỏ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ gác mỏ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gác mỏ mình

1

0   0

gác mỏ


Không còn có gì để ăn (thtục).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

gác mỏ


Không còn có gì để ăn (thtục).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "gác mỏ". Những từ phát âm/đánh vần giống như "gác mỏ": . gác mỏ Giấc mai giấc mơ
Nguồn: vdict.com

3

10   15

gác mỏ


Không còn có gì để ăn (thtục).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của gác mỏ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tịt ngòi gác sân >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa