Ý nghĩa của từ friendly là gì:
friendly nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ friendly. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa friendly mình

1

8   5

friendly


Thân mật, thân thiết, thân thiện. | : ''a '''friendly''' smile'' — một nụ cười thân mật | : ''to have '''friendly''' relations with one's neighbours'' — có quan hệ thân m [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

10   7

friendly


['frendli]|tính từ thân mật, thân thiết, thân thiệna friendly smile một nụ cười thân mậtto have friendly relations with one's neighbours có quan hệ thân mật với láng gi [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

5   6

friendly


thân thiện
Nguồn: speakenglish.co.uk


Thêm ý nghĩa của friendly
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< friend fringe >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa