Ý nghĩa của từ four là gì:
four nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ four. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa four mình

1

5   4

four


Bốn. | : '''''four''' directions'' — bốn phương | : ''the '''four''' corners of the earth'' — khắp nơi trên thế giới; khắp bốn phương trên trái đất | : ''carriage and ' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2   4

four


bốn
Nguồn: speakenglish.co.uk

Thêm ý nghĩa của four
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< foul frame >>