Ý nghĩa của từ fetus là gì:
fetus nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ fetus. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fetus mình

1

1   1

fetus


Thai, bào thai.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

fetus


                                        thai nhi; bào thai
Nguồn: hoi.noi.vn

Thêm ý nghĩa của fetus
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< festival feud >>