Ý nghĩa của từ festival là gì:
festival nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ festival. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa festival mình

1

14   7

festival


ngày hội có tính chất quốc gia hay quốc tế, giới thiệu những thành tựu nghệ thuật âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, v.v. festival đi [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

7   11

festival


Thuộc ngày hội. | Ngày hội; đại hội liên hoan; hội diễn. | : ''a film '''festival''''' — đại hội điện ảnh | : ''the World Youth'' — festival đại hội liên hoan [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

5   9

festival


['festivəl]|danh từ (ngày hoặc thời gian) lễ hội tôn giáo hoặc hội hè khác; ngày hội; đại hội liên hoanChristmas and Easter are Christian festivals Nô-en và lễ phục [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của festival
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< fervent fetus >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa