Ý nghĩa của từ fermentation là gì:
fermentation nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ fermentation. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fermentation mình

1

0   1

fermentation


Sự lên men. | Sự khích động, sự vận động, sự xúi giục. | Sự xôn xao, sự sôi sục, sự náo động. | Sự lên men. | : '''''Fermentation''' alcoolique'' — sự l [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   1

fermentation


Sự lên men
Nguồn: vietnamcentrepoint.edu.vn

3

0   2

fermentation


sự lên menbituminous ~ sự lên men sinh bitum (yếm khí) ~ chemistry: hóa học về quá trình lên men~ industry: công nghiệp gây men~ tank: thùng ủ men, bể ủ men~ tower: tháp ủ men
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

Thêm ý nghĩa của fermentation
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ferment fermeté >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa