Ý nghĩa của từ excellent là gì:
excellent nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ excellent. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa excellent mình

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

excellent


Hơn hẳn, trội hơn; rất tốt, thượng hạng, xuất sắc, ưu tú. | Ưu tú, xuất sắc, rất tốt, tuyệt vời, (ở) hạng ưu. | : ''Un peintre '''excellent''''' — một họa sĩ xuất sắc | : ''Mets '''excellent''''' — [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

4 Thumbs up   2 Thumbs down

excellent


xuất sắc
Nguồn: speakenglish.co.uk (offline)

3

3 Thumbs up   5 Thumbs down

excellent


['eksələnt]|tính từ xuất sắc, ưu túĐồng nghĩa - Phản nghĩa
Nguồn: tratu.vietgle.vn

<< exact backfire >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa