Ý nghĩa của từ exam là gì:
exam nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ exam. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa exam mình

1

5   6

exam


(viết tắt) của examination.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

3   4

exam


[ig'zæm]|danh từ (thông tục) cuộc kiểm tra; cuộc thischool exams những cuộc thi trong nhà trườngĐồng nghĩa - Phản nghĩa
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

4   5

exam


(viết tắt của examination) kỳ thi
Nguồn: speakenglish.co.uk

Thêm ý nghĩa của exam
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< exaggerate picaresque >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa