Ý nghĩa của từ everyday là gì:
everyday nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ everyday. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa everyday mình

1

4 Thumbs up   4 Thumbs down

everyday


Hằng ngày, dùng hàng ngày. | : ''one's '''everyday''' routine'' — việc làm hằng ngày | : '''''everyday''' shoes'' — giày thường đi hằng ngày | Thường, thông thường, thường ngày, thường nhật, xảy r [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

4 Thumbs up   4 Thumbs down

everyday


['evridei]|tính từ được sử dụng hoặc xảy ra hàng ngày; quen thuộcan everyday occurrence việc xảy ra hằng ngàyeveryday shoes giày thường đi hằng ngàya compact dictionary for everyday use một quyển từ đ [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

3 Thumbs up   5 Thumbs down

everyday


"Everyday" là tên một bài hát trong bộ phim High School Musical 2. Bài hát do các diễn viên trong phim này biểu diễn. Bài hát có tiết tấu sôi động ở điệp khúc và nhẹ nhàng ở đoạn cuối phim. [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< evergreen evidential >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa