Ý nghĩa của từ evergreen là gì:
evergreen nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ evergreen. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa evergreen mình

1

0   0

evergreen


Xanh muôn niên, cây thường xanh
Nguồn: dream4life.co

2

0   2

evergreen


Cây thường xanh. | Cây xanh trang trí.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của evergreen
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< eventuality everyday >>