Ý nghĩa của từ er là gì:
er nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ er. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa er mình

1

6 Thumbs up   2 Thumbs down

er


1. Là hậu tố trong tiếng anh. Khi thêm hậu tố er vào các động từ, từ đó chuyển thành danh từ chỉ người thực hiện các động từ đó.
Ví dụ to teach: dạy học , teacher: thày giáo, cô giáo
To work: làm việc, worker: công nhân.
2. Khi thêm vào sau các tính từ, trạng từ ngắn để chuyển thành dạng so sánh hơn.
Ví dụ: short - shorter: ngắn, ngắn hơn
Caominhhv - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

er


A à! ờ ờ!
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

er


Có thể là từ viết tắt của Employee Relation, nghĩa là Quan hệ nhân viên trong một doanh nghiệp. Những nhà lãnh đạo hay quản lý của công ty có nghĩa vụ gắn kết nhân viên lại với nhau để đạt hiệu quả cao trong năng suất.
Ngoài ra, er là từ đuôi gắn với một số danh từ để chỉ người như player.
nga - Ngày 03 tháng 11 năm 2018

<< enwound told >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa