Ý nghĩa của từ eh là gì:
eh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ eh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa eh mình

1

6 Thumbs up   3 Thumbs down

eh


là thán từ có nghĩa là:
- Ê!, này!; ồ! nhỉ!
- Vậy hả? vậy à? thế hả? thế ư?
- gì chứ?
- sao chứ?
ví dụ: eh, đi đâu đấy? hiểu là: này, mày đi đâu đấy?
gracehuong - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

2

5 Thumbs up   2 Thumbs down

eh


Eh là một thán từ thường được sử dụng tương tự như " Excuse me " ( Xin lỗi ), " Please repeat that " ( Xin hãy nhắc lại ) hoặc " huh ? "( Thật không ? ).
Eh cũng thường được dùng để gọi nhau hoặc gây sự chú ý mọi người xung quanh.
lucyta - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

3

4 Thumbs up   3 Thumbs down

eh


Ê!, này!; ồ! nhỉ!
Nguồn: vi.wiktionary.org

<< unbend uh-huh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa