Ý nghĩa của từ enter your code là gì:
enter your code nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ enter your code Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa enter your code mình

1

49 Thumbs up   15 Thumbs down

enter your code


Enter your code dịch ra tiếng việt có nghĩa là hãy nhập mật mã của ban, hay hãy nhập mã số của bạn, hiển thị khi đăng nhập vào các trang điện tử, thiết bị điện tử hay ATM. trong đó mã số là một dạng bảo mật cho tài khoản của người sử dụng
Thuy Anh Ott - Ngày 31 tháng 7 năm 2013
<< fl.oz easy come easy go >>