Ý nghĩa của từ don't you dare là gì:
don't you dare nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ don't you dare Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa don't you dare mình

1

1   3

don't you dare


- Dare là động từ có nghĩa là:
+ đủ can đảm để làm gì, dám
+ thách đố, thách thức, khiêu khích
+ dám đương đầu với cái gì
- Don't you dare có nghĩa là: Tại sao anh không dám làm.....hay anh có dám không?
gracehuong - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của don't you dare
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< clgt far from >>