Ý nghĩa của từ far from là gì:
far from nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ far from Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa far from mình

1

6   3

far from


Là từ tiếng Anh có nghĩa là "cách xa so với...", để chỉ khoảng cách về mặt địa lý. Ví dụ:
The cinema is 7km far from my house. Có nghĩa là rạp chiếu phim cách nhà tôi đến 7km.
lucyta - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của far from
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< don't you dare máy ảnh dslr >>