Ý nghĩa của từ diệt vong là gì:
diệt vong nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ diệt vong. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa diệt vong mình

1

1   0

diệt vong


bị tiêu diệt, hoàn toàn không còn tồn tại (nói về hiện tượng xã hội) một bộ tộc có nguy cơ bị diệt vong Đồng nghĩa [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   1

diệt vong


tt. (H. vong: mất) Bị mất hẳn; Bị tiêu diệt: Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động khác đang ở vào thế phòng ngự, ngày càng suy yếu, thất bại và [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   1

diệt vong


tt. (H. vong: mất) Bị mất hẳn; Bị tiêu diệt: Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động khác đang ở vào thế phòng ngự, ngày càng suy yếu, thất bại và sẽ đi đến diệt vong (HCM).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   2

diệt vong


Bị mất hẳn; Bị tiêu diệt. | : ''Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động khác đang ở vào thế phòng ngự, ngày càng suy yếu, thất bại và sẽ đi đ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của diệt vong
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< diện tích diệu vợi >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa