Ý nghĩa của từ delivery là gì:
delivery nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ delivery. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa delivery mình

1

0   0

delivery


Danh từ: sự giao hàng, sự phân phát, sự bày tỏ,...
Ví dụ 1: Hệ thống giao hàng của hãng A mang lại nhiều phản hồi tích cực cho công ty. (The delivery system of A company shows many positive responds).
Ví dụ 2: Cách diễn đạt của anh ta rất xuất sắc. (His delivery is very excellent.)
nga - Ngày 12 tháng 12 năm 2018

2

6   7

delivery


[di'livəri]|danh từ sự phân phát (thư, hàng...); trường hợp phân phát (thư, hàng...); hàng hoặc thư.. được phân phátwe had a big delivery of coal today hôm nay chúng tôi [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

6   7

delivery


| delivery delivery (dĭ-lĭvʹə-rē, -lĭvʹrē) noun Abbr. dely., dlvy., dy. 1. a. The act of conveying or delivering. b. Something delivered, as a shipment or pa [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4

6   7

delivery


Sự ra đời, sự sinh đẻ.
Nguồn: tudienykhoa.net

5

4   7

delivery


Sự phân phát (thư); sự phân phối, sự giao hàng. | : ''the early (first) '''delivery''''' — lần phát thư thứ nhất trong ngày | : ''to pay on '''delivery''''' — tả tiền [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

3   6

delivery


DELIVERY (1) Việc chuyển giao vật lý và hợp pháp hàng hóa từ người gửi hàng đến hãng tàu và từ hãng tàu/đại lý vận tải đến người nhận hàng. (2) Hành động chuyển tài sản vào quyền sở hữu hợp pháp của một người khác, dù là chuyển giao thực tế quyền kiểm soát [..]
Nguồn: maerskline.com

7

3   8

delivery


(giao tàu biển) Việcchủ tàu chuyển giao tàu cho người thuê tàu định hạn toàn quyền sử dụngtàu vào thời gian bắt đầu cho thuê tàu tại địa điểm và thời gian đãthỏa thuận. Nơi giao tàu thường là ở nơi khá dễ dàng cho việc xác địnhthời gian tàu đến, chẳng hạn như tr [..]
Nguồn: goldenbridgevietnam.com.vn

Thêm ý nghĩa của delivery
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< deliverance delouse >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa