Ý nghĩa của từ default là gì:
default nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ default. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa default mình

1

6   2

default


mặc định.
Nguồn: tratu.soha.vn

2

3   1

default


quyết định của trọng tài xử thua VĐV sau khi mắc 4 lỗi code violation.
Nguồn: manutd.com.vn

3

2   1

default


Sự thiếu, sự không có, sự không đủ. | : ''in '''default''' of...'' — ví thiếu... (cái gì) | Sự vắng mặt (không ra hầu toà). | : ''to make '''default''''' — vắng [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

2   2

default


– Vỡ nợ. Một người, công ty hay chính phủ bị coi là vỡ nợ nếu không đáp ứng được các điều khoản thanh toán.  
Nguồn: luatminhkhue.vn

Thêm ý nghĩa của default
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< peristalsis defeat >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa