Ý nghĩa của từ dưỡng đường là gì:
dưỡng đường nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ dưỡng đường. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dưỡng đường mình

1

2   1

dưỡng đường


dt. Nhà an dưỡng..
Nguồn: vdict.com

2

2   1

dưỡng đường


dt. Nhà an dưỡng..
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

2   2

dưỡng đường


Nhà an dưỡng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của dưỡng đường
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dương vật dược liệu >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa