Ý nghĩa của từ dâm phụ là gì:
dâm phụ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ dâm phụ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dâm phụ mình

1

7   4

dâm phụ


(Từ cũ) người đàn bà ngoại tình (ý coi khinh) cặp gian phu dâm phụ Đồng nghĩa: gian phụ
Nguồn: tratu.soha.vn

2

4   3

dâm phụ


. Đàn bà ngoại tình.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

4   3

dâm phụ


d. (cũ). Đàn bà ngoại tình.
Nguồn: vdict.com

4

0   0

dâm phụ


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 10 tháng 9 năm 2019   NSFW / 18+

5

2   5

dâm phụ


d. (cũ). Đàn bà ngoại tình.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của dâm phụ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cố gắng dằng dặc >>