Ý nghĩa của từ come up with là gì:
come up with nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ come up with. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa come up with mình

1

40   19

come up with


come up with là một cụm động từ tiếng Anh, có nghĩa là nghĩ ra, tìm ra một câu trả lời, tìm ra một khoản tiền, vv... Ví dụ: She came up with a new idea of increasing sales (cô ấy tìm ra ý tưởng mới để nâng cao doanh số bán hàng).
babbisun - Ngày 22 tháng 7 năm 2013

2

31   15

come up with


có nghĩa là: đưa ra, phát hiện ra, nghĩ ra, khám phá( nhằm đáp ứng một nhu cầu hay thử thách)
ví dụ: Have you come up with an answer yet?
( Bạn đã nghĩ ra câu trả lời chưa?)
gracehuong - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

3

25   18

come up with


bắt kịp ai đó
Ex: I came up with them just outside the town
Ra khỏi thành phố thì tôi bắt kịp chúng nó.
phong - Ngày 24 tháng 12 năm 2013

Thêm ý nghĩa của come up with
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ex có daebak >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa