Ý nghĩa của từ come up là gì:
come up nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ come up. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa come up mình

1

1   1

come up


1. Đưa ra, đề ra (ý tưởng): Just when nobody expected, she came up with an idea so good it made up for all the time she sat there texting.
2. Tiến tới, tiếp cận
3. Trồi lên, nổi lên
markarus - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

2

0   0

come up


Trong tiếng anh, "come up" có nghĩa là: xảy ra, (mặt trời) mọc,...
Ví dụ: I'll be late home tonight because something's come up at work. (Tôi sẽ về nhà muộn tối nay bởi vì có một vài thứ xảy ra ở nơi làm việc)
nghĩa là gì - Ngày 12 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của come up
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< until you keep up >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa