Ý nghĩa của từ keep up là gì:
keep up nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ keep up Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa keep up mình

1

4   0

keep up


1. Tiếp tục diễn ra ở nhịp độ cũ: Keep up the good work
2. Theo kịp: She couldn't keep up with her classmates after all the time spent in the hospital
3. Nắm được, theo được: She talked so much, so fast that eventually, we couldn't keep up.
markarus - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của keep up
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< come up tg >>