Ý nghĩa của từ clmm là gì:
clmm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 19 ý nghĩa của từ clmm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa clmm mình

1

57 Thumbs up   28 Thumbs down

clmm


viết tắt của cụm từ "cao lớn mạnh mẽ"
TaDayBietHet - 00:00:00 UTC 19 tháng 2, 2014

2

50 Thumbs up   25 Thumbs down

clmm


viết tắt của cụm từ "cái lũ má mì"
TaDayBietHet - 00:00:00 UTC 19 tháng 2, 2014

3

31 Thumbs up   23 Thumbs down

clmm


viết tắt của cụm từ "cái lũ mồm mép"
TaDayBietHet - 00:00:00 UTC 19 tháng 2, 2014

4

12 Thumbs up   11 Thumbs down

clmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 23 tháng 12, 2015   NSFW / 18+

5

11 Thumbs up   12 Thumbs down

clmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 3 tháng 4, 2015   NSFW / 18+

6

18 Thumbs up   20 Thumbs down

clmm


viết tắt của cụm từ "cái lũ mê muội"
TaDayBietHet - 00:00:00 UTC 19 tháng 2, 2014

7

10 Thumbs up   13 Thumbs down

clmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
My - 00:00:00 UTC 18 tháng 10, 2013   NSFW / 18+

8

9 Thumbs up   12 Thumbs down

clmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Duy - 00:00:00 UTC 31 tháng 1, 2014   NSFW / 18+

9

7 Thumbs up   10 Thumbs down

clmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 18 tháng 1, 2016   NSFW / 18+

10

10 Thumbs up   14 Thumbs down

clmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Bo - 00:00:00 UTC 18 tháng 10, 2013   NSFW / 18+

11

5 Thumbs up   9 Thumbs down

clmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
My - 00:00:00 UTC 18 tháng 10, 2013   NSFW / 18+

12

3 Thumbs up   7 Thumbs down

clmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 31 tháng 1, 2015   NSFW / 18+

13

5 Thumbs up   9 Thumbs down

clmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
a - 00:00:00 UTC 14 tháng 3, 2015   NSFW / 18+

14

6 Thumbs up   11 Thumbs down

clmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
hansnam - 00:00:00 UTC 31 tháng 7, 2013   NSFW / 18+

15

4 Thumbs up   9 Thumbs down

clmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Hùng - 00:00:00 UTC 14 tháng 4, 2015   NSFW / 18+

16

5 Thumbs up   10 Thumbs down

clmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 11 tháng 10, 2015   NSFW / 18+

17

3 Thumbs up   8 Thumbs down

clmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
cái lôn mẹ mày - 00:00:00 UTC 8 tháng 1, 2016   NSFW / 18+

18

2 Thumbs up   9 Thumbs down

clmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 4 tháng 2, 2014   NSFW / 18+

19

5 Thumbs up   12 Thumbs down

clmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Huan - 00:00:00 UTC 14 tháng 1, 2015   NSFW / 18+
<< yamaha bac kim thang >>