Ý nghĩa của từ clmm là gì:
clmm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 19 ý nghĩa của từ clmm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa clmm mình

1

57   26

clmm


viết tắt của cụm từ "cao lớn mạnh mẽ"
TaDayBietHet - Ngày 19 tháng 2 năm 2014

2

49   25

clmm


viết tắt của cụm từ "cái lũ má mì"
TaDayBietHet - Ngày 19 tháng 2 năm 2014

3

31   23

clmm


viết tắt của cụm từ "cái lũ mồm mép"
TaDayBietHet - Ngày 19 tháng 2 năm 2014

4

12   11

clmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 23 tháng 12 năm 2015   NSFW / 18+

5

18   20

clmm


viết tắt của cụm từ "cái lũ mê muội"
TaDayBietHet - Ngày 19 tháng 2 năm 2014

6

10   12

clmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 03 tháng 4 năm 2015   NSFW / 18+

7

10   13

clmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
My - Ngày 18 tháng 10 năm 2013   NSFW / 18+

8

9   12

clmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Duy - Ngày 31 tháng 1 năm 2014   NSFW / 18+

9

7   10

clmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 18 tháng 1 năm 2016   NSFW / 18+

10

10   14

clmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Bo - Ngày 18 tháng 10 năm 2013   NSFW / 18+

11

5   9

clmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
My - Ngày 18 tháng 10 năm 2013   NSFW / 18+

12

3   7

clmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 31 tháng 1 năm 2015   NSFW / 18+

13

5   9

clmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
a - Ngày 14 tháng 3 năm 2015   NSFW / 18+

14

6   11

clmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
hansnam - Ngày 31 tháng 7 năm 2013   NSFW / 18+

15

4   9

clmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Hùng - Ngày 14 tháng 4 năm 2015   NSFW / 18+

16

5   10

clmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 11 tháng 10 năm 2015   NSFW / 18+

17

3   8

clmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
cái lôn mẹ mày - Ngày 08 tháng 1 năm 2016   NSFW / 18+

18

2   9

clmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 2 năm 2014   NSFW / 18+

19

5   12

clmm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Huan - Ngày 14 tháng 1 năm 2015   NSFW / 18+

Thêm ý nghĩa của clmm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< yamaha bac kim thang >>