TaDayBietHet

Vote-up nhận được156
Vote-down nhận được103
Điểm:52 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (4)

1

57 Thumbs up   28 Thumbs down

clmm


viết tắt của cụm từ "cao lớn mạnh mẽ"
TaDayBietHet - 00:00:00 UTC 31 tháng 7, 2013

2

50 Thumbs up   25 Thumbs down

clmm


viết tắt của cụm từ "cái lũ má mì"
TaDayBietHet - 00:00:00 UTC 31 tháng 7, 2013

3

31 Thumbs up   23 Thumbs down

clmm


viết tắt của cụm từ "cái lũ mồm mép"
TaDayBietHet - 00:00:00 UTC 31 tháng 7, 2013

4

18 Thumbs up   20 Thumbs down

clmm


viết tắt của cụm từ "cái lũ mê muội"
TaDayBietHet - 00:00:00 UTC 31 tháng 7, 2013

5

0 Thumbs up   3 Thumbs down

clmm


Là viết tắt của cụm từ "Cái lán mầu mè".
TaDayBietHet - 00:00:00 UTC 31 tháng 7, 2013

6

0 Thumbs up   4 Thumbs down

clmm


viết tắt của cụm từ "cái lũ mộng mị"
TaDayBietHet - 00:00:00 UTC 31 tháng 7, 2013