TaDayBietHet

Vote-up nhận được135
Vote-down nhận được74
Điểm:62 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (4)

1

46   20

clmm


viết tắt của cụm từ "cái lũ má mì"
TaDayBietHet - Ngày 19 tháng 2 năm 2014

2

45   21

clmm


viết tắt của cụm từ "cao lớn mạnh mẽ"
TaDayBietHet - Ngày 19 tháng 2 năm 2014

3

28   18

clmm


viết tắt của cụm từ "cái lũ mồm mép"
TaDayBietHet - Ngày 19 tháng 2 năm 2014

4

16   15

clmm


viết tắt của cụm từ "cái lũ mê muội"
TaDayBietHet - Ngày 19 tháng 2 năm 2014

5

0   0

clmm


Là viết tắt của cụm từ "Cái lán mầu mè".
TaDayBietHet - Ngày 19 tháng 2 năm 2014
Ý nghĩa này không được chấp thuận

6

0   0

clmm


viết tắt của cụm từ "cái lũ mộng mị"
TaDayBietHet - Ngày 19 tháng 2 năm 2014
Ý nghĩa này không được chấp thuận