Ý nghĩa của từ chủ quyền là gì:
chủ quyền nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ chủ quyền. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa chủ quyền mình

1

0   0

chủ quyền


Quyền làm chủ một nước về tất cả các mặt. | : ''Tôn trọng '''chủ quyền'''.'' | : ''Giữ vững '''chủ quyền'''.'' | : '''''Chủ quyền''' bị vi phạm.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

chủ quyền


dt. Quyền làm chủ một nước về tất cả các mặt: tôn trọng chủ quyền giữ vững chủ quyền chủ quyền bị vi phạm.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "chủ [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

chủ quyền


dt. Quyền làm chủ một nước về tất cả các mặt: tôn trọng chủ quyền giữ vững chủ quyền chủ quyền bị vi phạm.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

chủ quyền


quyền làm chủ của một nước trong các vấn đề đối nội và đối ngoại giữ vững chủ quyền quốc gia khẳng định chủ quyền
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

chủ quyền


quyền làm chủ về các mặt kiểm soát, sử dụng, khai thác tài nguyên thiên nhiên sẵn có trong toàn bộ lãnh thổ, lãnh hải, biển, đảo của một nước.
Ánh Minh - Ngày 11 tháng 9 năm 2019

6

0   0

chủ quyền


vasībhāva (nam)
Nguồn: phathoc.net

7

0   1

chủ quyền


Chủ quyền là tính có quyền lực độc lập đối với một khu vực địa lý, ví dụ như lãnh thổ. Nó được thể hiện trong quyền lực lãnh đạo và thiết lập [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của chủ quyền
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< chủ nhiệm chủ tịch >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa