Ý nghĩa của từ chơi bời là gì:
chơi bời nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ chơi bời. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa chơi bời mình

1

2   0

chơi bời


đg. 1 (id.). Chơi với nhau (nói khái quát). Chơi bời với nhau. 2 Ham chơi những trò tiêu khiển có hại (nói khái quát). Chơi bời lêu lổng. Hạng người chơi bời. 3 (kng.; dùng phụ sau đg.). Làm việc gì mà không quan tâm đến mục đích cũng như đến kết quả cụ thể. Làm chơi bời như [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

0   0

chơi bời


. Chơi với nhau (nói khái quát). | : '''''Chơi bời''' với nhau.'' | Ham chơi những trò tiêu khiển có hại (nói khái quát). | : '''''Chơi bời''' lêu lổng.'' | : ''Hạng [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

chơi bời


đg. 1 (id.). Chơi với nhau (nói khái quát). Chơi bời với nhau. 2 Ham chơi những trò tiêu khiển có hại (nói khái quát). Chơi bời lêu lổng. Hạng người chơi bời. 3 [..]
Nguồn: vdict.com

4

0   0

chơi bời


chơi với nhau (nói khái quát) không chơi bời với ai ham chơi những trò tiêu khiển không lành mạnh chơi bời cờ bạc nổi tiế [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

chơi bời


chơi bời :
_ Chơi với nhau ( nói khái quát )
_ Ham chơi những trò tiêu khiển có hại ( nói khái quát )
_ Làm việc không quan tâm đến mục đích cũng như không quan tâm đến kết quả làm việc
_ Chơi bời lêu lổng
54@gmail.com.vn - Ngày 11 tháng 1 năm 2020


Thêm ý nghĩa của chơi bời
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< đậy đậu >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa