Ý nghĩa của từ be going to là gì:
be going to nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ be going to Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa be going to mình

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

be going to


- Be going to dùng để diễn tả 1 sự việc được dự đoán hoặc 1 kế hoạch của người nói trong tương lai.
VD: Look at those clouds! It's going to rain.

(Trông mây kìa! Trời sắp mưa rồi đấy)

Listen to the wind. We're going to have a rough crossing.

( Nghe gió kìa. Ta sắp có bão lớn rồi đó)
gracehuong - 00:00:00 UTC 26 tháng 7, 2013
<< bkav binh bất yếm trá >>