Ý nghĩa của từ bộp chộp là gì:
bộp chộp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ bộp chộp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bộp chộp mình

1

2   0

bộp chộp


không biết suy nghĩ, không nghĩ trước nghĩ sau đã vội nói!!!. Thiếu chín chắc, già đầu mà còn non, hấp tấp..
Minh - Ngày 06 tháng 8 năm 2020

2

2   1

bộp chộp


tt, trgt. Không sâu sắc, nghĩ thế nào nói ngay thế ấy: Tính bộp chộp; Ăn nói bộp chộp.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

2   2

bộp chộp


Không sâu sắc, nghĩ thế nào nói ngay thế ấy. | : ''Tính '''bộp chộp'''.'' | : ''Ăn nói '''bộp chộp'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

1   1

bộp chộp


(tính người) chưa suy nghĩ kĩ đã vội nói, vội làm ăn nói bộp chộp tính nông nổi và bộp chộp Đồng nghĩa: láu t&aa [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

2   3

bộp chộp


tt, trgt. Không sâu sắc, nghĩ thế nào nói ngay thế ấy: Tính bộp chộp; Ăn nói bộp chộp.
Nguồn: vdict.com

Thêm ý nghĩa của bộp chộp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ông bà ì >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa