Ý nghĩa của từ bóng hạc xe mây là gì:
bóng hạc xe mây nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ bóng hạc xe mây. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bóng hạc xe mây mình

1

0   0

bóng hạc xe mây


Đi theo hạc, theo mây, tức là đã đi theo Phật theo tiên, nghĩa là đã chết.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

bóng hạc xe mây


đi theo hạc, theo mây, tức là đã đi theo Phật theo tiên, nghĩa là đã chết. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "bóng hạc xe mây". Những từ có chứa "bóng hạc xe [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

bóng hạc xe mây


đi theo hạc, theo mây, tức là đã đi theo Phật theo tiên, nghĩa là đã chết
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

bóng hạc xe mây


Bóng hạc ý nói là tuổi già ( Trong bài thơ Nhất chi mai thuyền sư Giác mạc nói: Lão hạc thiên thượng lai , nghĩa là tuổi già đến sau lưng )
Xe mây là: theo mây.
Phước Hòa - Ngày 22 tháng 10 năm 2020

Thêm ý nghĩa của bóng hạc xe mây
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ống thụt ống thổi >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa