Ý nghĩa của từ ống thổi là gì:
ống thổi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ ống thổi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ống thổi mình

1

0   0

ống thổi


Ống tre dùng để thổi lửa trong bếp cho cháy bùng lên.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ống thổi


ống tre dùng để thổi lửa trong bếp cho cháy bùng lên.
Nguồn: vdict.com

3

0   0

ống thổi


ống tre dùng để thổi lửa trong bếp cho cháy bùng lên.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của ống thổi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bóng hạc xe mây bóng h >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa