Ý nghĩa của từ bó là gì:
bó nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ bó. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bó mình

1

0   0


Toàn bộ nói chung những vật rời được lại với nhau. | : ''Một '''bó''' hoa.'' | : '''''Bó''' đuốc.'' | Làm cho nhiều vật rời được giữ chặt lại với nhau b [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0


I đg. 1 Làm cho nhiều vật rời được giữ chặt lại với nhau bằng dây buộc. Lúa đã bó xong. 2 Bọc chặt. Chiếc áo bó sát lấy thân. 3 Buộc và cố định chỗ x [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0


I đg. 1 Làm cho nhiều vật rời được giữ chặt lại với nhau bằng dây buộc. Lúa đã bó xong. 2 Bọc chặt. Chiếc áo bó sát lấy thân. 3 Buộc và cố định chỗ xương bị gãy. Bó bột (thạch cao). 4 (kết hợp hạn chế). Bao thành một vành xung quanh. Hàng gạch bó hè. Thềm nhà bó đá. [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0


làm cho nhiều vật dài, rời được giữ chặt lại với nhau bằng dây buộc bó củi thành từng bó lúa đã ngả nhưng chưa b&o [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0


bhaṇḍikā (nữ), mañjarī (nữ), thabaka (nam), saṇḍa (nam), thabaka (nam), vallarī (nữ)
Nguồn: phathoc.net

Thêm ý nghĩa của
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nhân nhẩn anh hùng >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa