Ý nghĩa của từ at all là gì:
at all nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ at all. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa at all mình

1

3   3

at all


1. bằng với " in any way" có nghĩa bằng nhiều cách khác nhau.
ví dụ: " we can walk at all." có nghĩa: chúng ta có thể đi bộ bằng nhiều cách khác nhau.
2. bằng với "whatever" có nghĩa: bất kể cái gì
ví dụ: "at all sorry" có nghĩa: bất kể những lỗi lầm
thanhthanh - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

2

3   3

at all


Hoàn toàn, trái nghĩa với not at all


He does not like this place at all because it is so crowed and noisy.
(Anh ấy chả thích chỗ này tí nào vì nó quá là đông đúc và ồn ào.)

My leg hurts badly. I am unable to walk at all.
(Chân tôi đau chết đi được. Không thể đi được một tí nào cả.)
vananh - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của at all
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< fwd hbo >>