Ý nghĩa của từ are you kidding là gì:
are you kidding nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ are you kidding. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa are you kidding mình

1

33 Thumbs up   9 Thumbs down

are you kidding


Câu này nghĩa là bạn đùa à?

Ví dụ: I am gonna marry her in the next 2 months. - Are you kidding me? How come? Way too fast! - No, I am not kidding. I am serious.
(2 tháng sau tôi sẽ lấy cố ấy. - Cậu đùa à? Sao có thể thế được? Quá là nhanh! - Tôi không đùa. Tôi nói nghiêm túc đấy.
vananh - 00:00:00 UTC 26 tháng 7, 2013

2

16 Thumbs up   9 Thumbs down

are you kidding


mày đùa à?

-you broke up with her? are you kidding? shes hot, man!
(mày chia tay với nó? mày đùa à? con đấy hot mà!)
-but she and i dont click you know
(nhưng tao với nó không hợp nhau)
heatherle - 00:00:00 UTC 27 tháng 7, 2013

3

11 Thumbs up   8 Thumbs down

are you kidding


Mày đùa à?
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 7 tháng 5, 2015

<< an nhiên as if >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa