Ý nghĩa của từ any là gì:
any nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ any. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa any mình

1

74 Thumbs up   32 Thumbs down

any


any cũng có nghĩa là " anh người yêu "
Nguyệt - 00:00:00 UTC 31 tháng 1, 2014

2

28 Thumbs up   23 Thumbs down

any


Một, một (người, vật) nào đó (trong câu hỏi). | : ''have you '''any''' book(s)?'' — anh có quyển sách nào không? | Tuyệt không, không tí nào (ý phủ định). | : ''I haven't '''any''' penny'' — tôi t [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

24 Thumbs up   22 Thumbs down

any


['eni]|tính từ |đại từ|phó từ |Tất cảtính từ (dùng trong câu phủ định và câu hỏi, sau if / whether , hardly , never , without ... và sau các động từ prevent , ban , avoid , forbid ) (dùng để chỉ một s [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4

6 Thumbs up   5 Thumbs down

any


any là bất kì
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 10 tháng 11, 2014

5

5 Thumbs up   6 Thumbs down

any


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
tuan vu - 00:00:00 UTC 4 tháng 6, 2014   NSFW / 18+

6

1 Thumbs up   3 Thumbs down

any


Đại từ: bất kì
Ví dụ 1: Có bất kì những hiện tượng lạ nào trong phòng cậu không? Như lạnh hơn chẳng hạn. (Are there any weird things in your room? Such as to be colder).
Ví dụ 2: Tôi khẳng định rằng không gửi bất cứ tin nhắn nào cho cô ấy. (I admit that not sending any message to her).
nghĩa là gì - 00:00:00 UTC 11 tháng 6, 2019

7

3 Thumbs up   6 Thumbs down

any


Anh nguoi iu
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 14 tháng 2, 2015
<< another xyster >>