Ý nghĩa của từ anyone là gì:
anyone nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ anyone. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa anyone mình

1

8   10

anyone


Người nào, ai. | Bất cứ người nào, bất cứ ai.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

4   11

anyone


['eniwʌn]|Cách viết khác : anybody ['enibɔdi]đại từ xem anybody Đồng nghĩa - Phản nghĩa
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của anyone
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< wrote write >>