Ý nghĩa của từ anw là gì:
anw nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ anw. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa anw mình

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

anw


Viết tắt của từ "anyway", thường được dùng một cách ngắn gọn trong khi nhắn tin hoặc chat, email trên mạng, có nghĩa là "dù sao thì...", "dù thế nào thì...". Đôi khi dùng khi chuẩn bị đổi sang một chủ đề khác không liên quan.

Vd: anw what r u doing?
wisces - 00:00:00 UTC 25 tháng 7, 2013

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anw


viết tắt của một từ tiếng Anh - anyway, có nghĩa là:

1. bằng bất cứ cách nào
- do that anw you can - làm bằng bất cứ cách nào mày có thể

2. dù sao thì, dù sao
- I don't know if he's vietnamese or not, anw, he's dead
(tao không biết nó có phải người việt không, dù sao nó cũng chết rồi)

3. tiếp tục làm một việc gì đó bất kể khó khăn
- the homework was hard but he did it anyway
(dù bài tập khó anh ấy vẫn làm)
hansnam - 00:00:00 UTC 29 tháng 7, 2013
<< am pm ntn >>