Ý nghĩa của từ am pm là gì:
am pm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ am pm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa am pm mình

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

am pm


AM và PM tuy đúng là có ý nghĩa như trên nhưng lại xuất phát từ tiếng Latin. AM được viết tắt từ cụm “Ante Meridem” (Before Midday) và PM thì được viết tắt từ cụm “Post Meridem” (After Midday). AM và PM được dùng trong tiếng Anh bắt đầu từ thế kỷ XVII.
wisces - 00:00:00 UTC 25 tháng 7, 2013

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

am pm


AM: ban ngày (12h đêm đến 12h trưa)
PM: ban đêm (12h trưa đến 12h đêm)
heatherle - 00:00:00 UTC 27 tháng 7, 2013

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

am pm


Đây là 2 từ chỉ thời gian của tiếng Anh. Cụ thể:

Am: chỉ giờ buổi sáng, từ 12 giờ đêm đến 12h trưa
Pm: chỉ giờ buổi chiều tối, từ 12h trưa đến 24h đêm.
lucyta - 00:00:00 UTC 3 tháng 8, 2013

<< nz anw >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa