Ý nghĩa của từ add request pending là gì:
add request pending nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ add request pending. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa add request pending mình

1

0   0

add request pending


- nghĩa là lời mời kết bạn đang đợi chấp thuận
thường gặp trên facebook. khi bạn gửi lời mời kết bạn cho một ai đó (send friend request), trước khi người đó chấp thuận lời mời kết bạn của bạn, hai người vẫn chưa là bạn của nhau, vẫn chưa có trong danh sách friendlist.
hansnam - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

2

0   0

add request pending


add: thêm, request: lời đề nghị, pending: chưa quyết định
=> add request pending: lời đề nghị thêm/kết bạn vẫn chưa đc quyết định
heatherle - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của add request pending
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< account manager admin >>